Granfesta wine selection
Aby móc przeglądać produkty w naszym sklepie musisz mieć co najmniej 18 lat.

Potwierdź swój wiek poniżej lub opuść stronę.

opuść strone

DARMOWA WYSYŁKA DLA ZAMÓWIEŃ OD 250 PLN                DORADCA TEL 795 205 046

Promocje
 Castalides Reserve AOP
Castalides Reserve AOP

75,00 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 75,00 zł
szt.
Chateau Ollieux Romanis Cuvee Prestige AOC Corbieres
Chateau Ollieux Romanis Cuvee Prestige AOC Corbieres

85,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 85,00 zł
szt.
Zestaw 6 win "Półwysep Iberyjski"
Zestaw 6 win "Półwysep Iberyjski"

329,00 zł

Cena regularna: 350,00 zł

Najniższa cena: 329,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.GRANFESTA.PL 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.granfesta.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.granfesta.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.granfesta.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.granfesta.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA/REZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.granfesta.pl umożliwiający złożenie Zamówienia lub Rezerwacji Produktu stanowiącego alkohol.
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. PEŁNOMOCNIK - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa szczególnego tj. do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz Produktu stanowiącego alkohol, w Punkcie Stacjonarnym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. PUNKT STACJONARNY – stacjonarny punkt sprzedaży wyrobów alkoholowych znajdujący się pod adresem: ul. Sklepowa 19A, 02-482 Warszawa, w którym następuje wydanie Produktu.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.granfesta.pl
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – GRANFESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909070, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wilków Morskich 5, 03-687 Warszawa, NIP: 5242921605, REGON: 389344465, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@granfesta.pl, numer telefonu: + 48 795 205 046.
 12. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 13. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu realizowana wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 17. ZAMÓWIENIE/REZERWACJA - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA/REZERWACJI

 1. Sprzedaż zarezerwowanych Produktów stanowiących alkohol, odbywa się wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym. Produkty stanowiące alkohol będą wydawane jedynie osobom pełnoletnim i trzeźwym.
 2. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży Produktów jest Punkt Stacjonarny. 
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane przez właściwe organy administracji publicznej, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub dokonaniu Rezerwacji.
 8. Zamówienia oraz Rezerwacje Produktów można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień/Rezerwacji (Sklep www.granfesta.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 9. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku dokonywać rejestracji Konta w Sklepie.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji.
 11. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 12. Zamówienia/Rezerwacje mogą składać jedynie osoby, które:
  1. 12.1.ukończyły 18 rok życia, co zobowiązane są oświadczyć w treści Formularza Zamówienia poprzez wskazanie daty urodzin,
  2. 12.2.oraz zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia lub dokonanie Rezerwacji udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem zgodnie z § 3 pkt 8 oraz 10 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. ceny zamawianych Produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Produktu Klientowi – w przypadku, gdy Klient zdecydował się skorzystać z Pełnomocnika,
  3. czasu i sposobu działania Pełnomocnika,
  4. formularz odstąpienia od umowy,
  5. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Wiadomość, o której mowa w pkt 4 stanowi jedynie potwierdzenie dokonania Rezerwacji/ Zamówienia na alkohol. Do sprzedaży dochodzi z chwilą odebrania Produktu ze Sklepu osobiście przez Klienta lub przez Pełnomocnika. Odbiór Produktu następuję wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia/Rezerwacji.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl),
  3. płatność przy odbiorze u Pełnomocnika.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 09 1240 6670 1111 0011 0734 5588 (Bank Pekao S.A.) GRANFESTA SP. Z O.O., ul. Wilków Morskich 5, 03-687 Warszawa, NIP: 5242921605. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od Pełnomocnika.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wydany Klientowi lub Pełnomocnikowi dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

WYDANIE PRODUKTU

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru Produktu w Punkcie Stacjonarnym osobiście lub przez pełnoletniego Pełnomocnika w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia. W celu wydania Produktu Pełnomocnikowi, Klient jest zobowiązany udzielić mu stosownego pełnomocnictwa na zasadach opisanych § 7 Regulaminu oraz opłacić jego wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie Pełnomocnika jest ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i jest uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Wydanie Produktów Klientowi może nastąpić wyłącznie:
  1. jeśli Klient jest osobą pełnoletnią i trzeźwą w momencie wydania mu Produktu w posiadanie,
  2. po weryfikacji jego wieku (poprzez sprawdzeniu dowodu tożsamości Klienta).
 4. Wydanie Produktów Pełnomocnikowi Klienta może nastąpić wyłącznie:
  1. jeśli pełnomocnik jest osobą pełnoletnią i trzeźwą w momencie wydania mu Produktu w posiadanie,
  2. po weryfikacji wieku w dowodzie tożsamości,
  3. na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Produktu.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
 8. Dostawa Produktów przez Pełnomocnika następuje w terminie tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu wydania Produktu przez Sprzedawcę.

 

§ 7

PEŁNOMOCNIK DO ODBIORU PRODUKTU

 1. Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość odbioru Produktu w Punkcie Stacjonarnym przez Pełnomocnika.
 2. Pełnomocnik jest odrębnym podmiotem niż Sprzedawca i działa na rzecz Klienta.
 3. Pełnomocnik może działać wyłącznie na rzecz Klienta, który ukończył 18 lat.
 4. Pełnomocnik nie może zawierać Umowy Sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta.
 5. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze i/lub zapłacie za Produkt w Punkcie Stacjonarnym, a oraz dostarczeniu go do Klienta na wskazany przez niego adres w Formularzu Zamówienia. 
 6. W celu wykonania pełnomocnictwa, Klient udziela pełnomocnictwa szczególnego tj. do obioru Produktu przez pracownika firmy kurierskiej (Furgonetka.pl)
 7. Zaznaczając z Formularzu Zamówienia opcję odbioru Produktu za pośrednictwem Pełnomocnika, Klient oświadcza, że upoważnia Pełnomocnika do odbioru Produktu w jego imieniu w Punkcie Stacjonarnym oraz doręczenia mu Produktu.  Zlecenie odbioru Produktu przez Pełnomocnika odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. 
 8. Zaznaczenie opcji odbioru Produktu, o której mowa w pkt 7 oznacza, iż Klient akceptuje fakt, że Pełnomocnik będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Produkt w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz że Pełnomocnik ma obowiązek odmówić wydania Produktu w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Produkt jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W przypadku takim, Sprzedawca jest uprawiony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu.
 9. Pełnomocnik dostarczy Produkt przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszt wynagrodzenia Pełnomocnika jest określony w chwili składania Zamówienia przez Klienta, tj. w chwili, kiedy Klient decyduje się na odbiór Produktu przez Pełnomocnika.

 

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §11 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@granfesta.pl lub pisemnie na adres: Granfesta ul. ks. I. Kłopotowskiego 11 LU5, 03-718 Warszawa,
  3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  4. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Granfesta ul. ks. I. Kłopotowskiego 11 LU5, 02-718 Warszawa,
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  6. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  7. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Granfesta ul. ks. I. Kłopotowskiego 11 LU5, 02-718 Warszawa.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. 10.1.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. 10.2.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. 10.3.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. 10.4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 11 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 8 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 9 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie, 
  3. System Opinii,
  4. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@granfesta.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@granfesta.pl,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.granfesta.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością GRANFESTA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909070, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wilków Morskich 5, 03-687 Warszawa, NIP: 5242921605, REGON: 389344465. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.granfesta.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.granfesta.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.granfesta.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.granfesta.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium